Meerjarenvisie gemeenten 2020 - 2024

Het vormgeven van de Meerjarenvisie is een wisselwerking: de leden van de vereniging bepalen gezamenlijk de koers en richting van de gemeenten. Ze geven aan wat ze belangrijk vinden. De  VNG ondersteunt de leden van haar vereniging, de gemeenten dus, daar vervolgens zo goed mogelijk bij.

Publicaties

Visieontwikkeling

In een reeks essays ontwikkelt de VNG voor haar leden visies op actuele thema’s die in de toekomst gaan spelen. Deze visies komen tot stand met input vanuit gemeenten en zijn geschreven op persoonlijke titel. Deze essays dragen bij aan de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. 

Publicatie Essay: Taakdifferentiatie, een alternatief voor herindeling en gemeenschappelijke regeling (pdf)

Publicatie Essay: 'Samenwerken op de Meent' (pdf)

Publicatie Essay: 'Tijdig en doordacht' (pdf)

‘Om over na te denken’

We hebben verschillende planbureaus en adviesraden gevraagd een bijdrage te leveren. In de publicatie 'Om over na te denken' hebben zij een aantal trends en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende periode van invloed gaan zijn op het lokaal bestuur beschreven.

Publicatie ‘Om over na te denken’ 

Tijdpad Meerjarenvisie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2019 stellen we met elkaar de nieuwe Meerjarenvisie vast met relevante bestuurlijke opgaven van gemeenten voor de jaren 2020-2024. De inhoud van de Meerjarenvisie wordt samen met de burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen van alle Nederlandse gemeenten bepaald.

Het tijdpad van het traject ziet er zo uit:

 • Voorjaar 2018
  Verschillende planbureaus en adviesraden zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan de startpublicatie van het visietraject. Deze bijdragen zijn gebundeld in de publicatie ‘Om over na te denken’
 • VNG Jaarcongres 2018
  Officiële start voor de discussie over de Meerjarenvisie met de bestuurders, presentatie publicatie 'Om over na te denken'
 • Najaar 2018/voorjaar 2019
  Bijeenkomsten Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 met bestuurders, griffiers en gemeentesecretarissen over belangrijke thema’s voor de langere termijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. De VNG en de provinciale VNG-afdelingen organiseren die bijeenkomsten samen
 • ALV van juni 2019
  Presentatie en vaststelling nieuwe Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024